0 items in the shopping cart
  • No products in the cart.

หลักสูตร การบริหารท่าอากาศยาน

ความสำคัญ

การที่ระบบการขนส่งทางอากาศจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือ การบริการท่าอากาศยานที่ต้องมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standard)  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเกิดจากบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่าอากาศยาน  เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีรูปแบบเฉพาะตัว  อีกทั้งยังต้องต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรในหน่วยงานท่าอากาศยานต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่าอากาศยานโดยตรง เพื่อให้เกิดการบริการท่าอากาศยานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการขนส่งทางอากาศรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและสากล
  2. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของบทบาทและหน้าที่ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้บริการท่าอากาศยาน
  3. เพื่อให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานในการบริหารงานท่าอากาศยาน

วิธีการอบรม

การอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายในห้องเรียนและการสัมมนาเชิงปฎิบัติการในสภาพแวดล้อมจริง (สนามบินจริงในประเทศ)

มาตรฐานการอบรม

เนื่องจากหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นในการผ่านการอบรมเพื่อรับใบประกาศนียบัตร ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินผลในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้ผ่านการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพื้นฐานของการดำเนินการและการบริหารท่าอากาศยานที่เป็นสากล และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไป

วิทยากร นำโดย
นาวาอากาศโทบัญชา  ภัทรสุวรรณ
M.S. in Aviation Safety, University of Central Missouri, USA.

วันเวลาในการอบรม

วันศุกร์, วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ตามรายละเอียดใน ตารางการอบรมหลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน
 

การสมัครและการชำระเงิน

กรุณากรอกใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันเปิดหลักสูตร โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คเงินสด สั่งจ่าย  บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ