0 items in the shopping cart
  • No products in the cart.

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรที่เปิดอบรม

บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TGAT) ผู้รับอนุญาตโรงเรียน ไทย เทคโนโลยีการบิน เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านการบินในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการของหลักสูตรนักบินและหลักสูตรด้านการบริหารการบิน  มีรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้