0 items in the shopping cart
  • No products in the cart.

หลักสูตรการวางแผนท่าอากาศยานขั้นพื้นฐาน (แผนแม่บท)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการวางแผนแม่บทท่าอากาศยาน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผน และหัวข้อสำคัญที่จำเป็นต้องมีในการวางแผนแม่บทท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากล (ICAO Airport Master Planning) รวมทั้งสามารถนำมาตรฐานการวางแผนแม่บทท่าอากาศยานสากลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนแม่บทของท่าอากาศยานจริง

วิธีการอบรม

การอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายในห้องเรียน และการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

มาตรฐานการอบรม

เนื่องจากหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นในการผ่านการอบรมเพื่อรับใบประกาศนียบัตร ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินผลในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

– มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและความจำเป็นของการมีแผนแม่บทท่าอากาศยาน (Airport Master Plan) รวมทั้งบทบาทหน้าที่ (Role) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ของท่าอากาศยานต่อการทำแผนแม่บทท่าอากาศยาน
– มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและกฎระเบียบ (Standard and Regulations) ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนท่าอากาศยานทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ
– มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อสำคัญที่จำเป็นต้องมีในการวางแผนแม่บทท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากล (ICAO Airport Master Planning) รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผน
– มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานในเรื่องการพยากรณ์ทางด้านการบินที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวางแผนท่าอากาศยาน (Aviation Forecast for Airport Planning) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
– มีความรู้ความเข้าใจในการนำมาตรฐานการวางแผนแม่บทท่าอากาศยานสากล เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนแม่บทของท่าอากาศยานจริง

ข้อมูลทั่วไป

วิทยากร นำโดย
นาวาอากาศโทบัญชา  ภัทรสุวรรณ
M.S. in Aviation Safety, University of Central Missouri, USA.

วันเวลาในการอบรม

วันศุกร์, วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
รายละเอียดตามตารางการอบรมหลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน

การสมัครและการชำระเงิน

– ค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 36,000 บาท
– กรุณากรอกใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันเปิดหลักสูตร โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คเงินสด สั่งจ่าย  บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 0-2531-2626, 0-2531-3636 แฟ็กซ์ 0-2531-1392
Email: tgat@tgat.co.th, Website: www.tgat.co.th