0 items in the shopping cart
  • No products in the cart.

หลักสูตร การบริหารท่าอากาศยาน

ความสำคัญ

การที่ระบบการขนส่งทางอากาศจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือ การบริการท่าอากาศยานที่ต้องมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (International Standard)  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเกิดจากบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่าอากาศยาน  เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีรูปแบบเฉพาะตัว  อีกทั้งยังต้องต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่บุคคลากรในหน่วยงานท่าอากาศยานต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่าอากาศยานโดยตรง เพื่อให้ เกิดการบริการท่าอากาศยานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการขนส่งทางอากาศรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ใน อุตสาหกรรมการบินตลอดจนกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและสากล
  2. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของบทบาทและหน้าที่ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้บริการท่าอากาศยาน
  3. เพื่อให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานในการบริหารงานท่าอากาศยาน

วิธีการอบรม

การอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายในห้องเรียนและการสัมนนาเชิงปฎิบัติการในสภาพแวดล้อมจริง (สนามบินจริงในประเทศ)

มาตรฐานการอบรม

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นในการผ่านการอบรมเพื่อรับใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินผลในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้ผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการดำเนินการและการบริหารท่าอากาศยานที่เป็นสากล และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร นำโดย

นาวาอากาศโทบัญชา  ภัทรสุวรรณ
M.S. in Aviation Safety, University of Central Missouri USA.

วันเวลาในการอบรม

สัปดาห์ละ 3 วัน  วันละ 6 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา   9.00 – 16.00 น.  ระยะเวลาประมาณ 13 วัน

การสมัครและการชำระเงิน

กรุณากรอกใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันเปิดหลักสูตร โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คเงินสด สั่งจ่าย  บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 0-2531-2626, 0-2531-3636 แฟ็กซ์ 0-2531-1392
Email: tgat@tgat.co.th, Website: www.tgat.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดหลักสูตร