เปิดหลักสูตร Multi-Engine Rating Ground Training Course (รุ่นที่ ME 37/65)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 8 – 10, 22 – 24 เม.ย. 2565 (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)