เปิดหลักสูตร Instrument Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 71/66)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 10 ก.พ. – 1 เม.ย. 66 (วันศุกร์ – วันอาทิตย์)