เปิดหลักสูตร Instrument Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 70/65)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 4 ก.พ. 65 –  20 มี.ค. 65 (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)