เปิดหลักสูตร Flight Instructor Rating Ground Training Course (รุ่นที่ CFI 15/65)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. – 6 ส.ค. 65 (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)