เปิดหลักสูตร Aviation Safety Management Course (AS 8/66)

เปิดเรียนระหว่างวันที่  4-5, 11-12, 18-19 พ.ย. – 2-3, 16-17 ธ.ค. 66

(เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)