เปิดหลักสูตร Instrument Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 65/62)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 4 ม.ค. – 24 ก.พ. 62 (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)