เปิดหลักสูตร Instrument Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 64/61)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 3 ต.ค. 61
(เรียนวันอังคาร-พุธ)