เปิดหลักสูตร Multi-Engine Ground Training Course (ME 39/67)

เปิดเรียนระหว่าง วันที่ 2-4, 9-11, 16 ส.ค. 67

(เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)