บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TGAT)


สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ขอ Password ใหม่ | สมัครสมาชิกใหม่
สินค้า

สินค้าจัดรายการ
อุปกรณ์การบิน
แผนที่การบิน
หนังสือเกี่ยวกับการบิน
เกียวกับเรา
เกียวกับเรา ข้อมูลบริษัท
เกียวกับเรา เป้าหมายบริษัท
เกียวกับเรา หลักสูตรที่เปิดสอน
เกียวกับเรา คณาจารย์ และ ทีมงาน
เกียวกับเรา สิ่งอำนวยความสะดวก
เกียวกับเรา จำหน่าย หนังสือ/อุปกรณ์
เกียวกับเรา ติดต่อเรา
รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (ภาควิ
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรเครื่องบินหลายเครื่องย
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรครูการบิน (ภาควิชาการ)
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรเครื่องวัดประกอบการบิน
ลิงค์

หลักสูตรเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (ภาควิชาการ)  
    บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TGAT) ผู้รับอนุญาตโรงเรียน ไทยเทคโนโลยีการบิน เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านการบินที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางอากาศ ให้ดำเนินการฝึกอบรม ภาควิชาการของหลักสูตรนักบิน (Pilot Ground School) 4 หลักสูตร ประกอบด้วย นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot) ศักย์การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating) ศักย์การบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine) และนักบินพาณิชย์ตรี (Commerical Pilot) ซึ่งหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งหมดมีเนื้อหาครอบคลุมตาม ข้อกำหนดของมาตราฐานการบินสากล

วัตถุประสงค์
    หลักสูตรศักย์การบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (ภาควิชาการ) หรือ Multi-Engine Ground Training Course เป็นหลักสูตรที่อบรมความรู้ภาควิชาการระดับศักย์การบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการบินของเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการบินกับ เครื่องบินหลายเครื่องยนต์ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนมีความรู้เพื่อใช้ในการสอบวิชาภาคพื้นขอเพิ่มศักย์การบิน ด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

รูปแบบการอบรม

การอบรมหลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมในส่วนของทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ในชั้นเรียน โดยมีเนื้อหาการอบรมหลักจำนวน 7 บทเรียน รวม 30 ชั่วโมง ดังนี้
1. Human Factors Considerations
2. General Systems
3. Performance Considerations
4. Multi Engine Aerodynamics - Normal
5. Multi Engine Aerodynamics - Engine Out
6. Maneuvers & Procedures - Normal
7. Maneuvers & Procedures - Engine Out
มาตราฐานการอบรม

ในการผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมจะต้อง
1. มีชั่วโมงการอบรมในแต่ละบทเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเวลาเต็ม
2. ผ่านการตรวจสอบและประเมินผลในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป

วิทยากร นำโดย
นาวาอากาศโทบัญชา ภัทรสุวรรณ
M.S. in Aviation Safety, Central Missouri State University

จำนวนที่นั่ง
: สูงสุดไม่เกิน 15  ที่นั่ง

สถานที่
: บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด
อุปกรณ์การสอน
- Jeppesen Pilot Training Systems
อุปกรณ์การเรียน - Instrument/Commercial Manual
- Jeppesen Sanderson Multi-Engine Manual

ค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย

เป็นเงิน 14,000 ประกอบด้วย
- ค่าอบรมภาคทฎษฎี
- ค่าอบรมภาคปฏิบัติการบินจำลอง

การจองที่นั่งเรียน

สามารถจองได้โดยชำระเงินมัดจำจำนวน 2,000 บาท