บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TGAT)


สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ขอ Password ใหม่ | สมัครสมาชิกใหม่
สินค้า

สินค้าจัดรายการ
อุปกรณ์การบิน
แผนที่การบิน
หนังสือเกี่ยวกับการบิน
เกียวกับเรา
เกียวกับเรา ข้อมูลบริษัท
เกียวกับเรา เป้าหมายบริษัท
เกียวกับเรา หลักสูตรที่เปิดสอน
เกียวกับเรา คณาจารย์ และ ทีมงาน
เกียวกับเรา สิ่งอำนวยความสะดวก
เกียวกับเรา จำหน่าย หนังสือ/อุปกรณ์
เกียวกับเรา ติดต่อเรา
รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (ภาควิ
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรเครื่องบินหลายเครื่องย
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรครูการบิน (ภาควิชาการ)
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรเครื่องวัดประกอบการบิน
ลิงค์
ลิงค์AOT
ลิงค์Flightsafety
ลิงค์JAA
ลิงค์DCA
ลิงค์ICAO
ลิงค์TMD

หลักสูตรเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (ภาควิชาการ)  
    บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TGAT) ผู้รับอนุญาตโรงเรียน ไทยเทคโนโลยีการบิน เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านการบินที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางอากาศ ให้ดำเนินการฝึกอบรม ภาควิชาการของหลักสูตรนักบิน (Pilot Ground School) 4 หลักสูตร ประกอบด้วย นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot) ศักย์การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating) ศักย์การบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine) และนักบินพาณิชย์ตรี (Commerical Pilot) ซึ่งหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งหมดมีเนื้อหาครอบคลุมตาม ข้อกำหนดของมาตราฐานการบินสากล

วัตถุประสงค์
    หลักสูตรศักย์การบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (ภาควิชาการ) หรือ Multi-Engine Ground Training Course เป็นหลักสูตรที่อบรมความรู้ภาควิชาการระดับศักย์การบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการบินของเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการบินกับ เครื่องบินหลายเครื่องยนต์ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนมีความรู้เพื่อใช้ในการสอบวิชาภาคพื้นขอเพิ่มศักย์การบิน ด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

รูปแบบการอบรม

การอบรมหลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมในส่วนของทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ในชั้นเรียน โดยมีเนื้อหาการอบรมหลักจำนวน 7 บทเรียน รวม 30 ชั่วโมง ดังนี้
1. Human Factors Considerations
2. General Systems
3. Performance Considerations
4. Multi Engine Aerodynamics - Normal
5. Multi Engine Aerodynamics - Engine Out
6. Maneuvers & Procedures - Normal
7. Maneuvers & Procedures - Engine Out
มาตราฐานการอบรม

ในการผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมจะต้อง
1. มีชั่วโมงการอบรมในแต่ละบทเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเวลาเต็ม
2. ผ่านการตรวจสอบและประเมินผลในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป

วิทยากร นำโดย
นาวาอากาศโทบัญชา ภัทรสุวรรณ
M.S. in Aviation Safety, Central Missouri State University

จำนวนที่นั่ง
: สูงสุดไม่เกิน 15  ที่นั่ง

สถานที่
: บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด
อุปกรณ์การสอน
- Jeppesen Pilot Training Systems
อุปกรณ์การเรียน - Instrument/Commercial Manual
- Jeppesen Sanderson Multi-Engine Manual

ค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย

เป็นเงิน 14,000 ประกอบด้วย
- ค่าอบรมภาคทฎษฎี
- ค่าอบรมภาคปฏิบัติการบินจำลอง

การจองที่นั่งเรียน

สามารถจองได้โดยชำระเงินมัดจำจำนวน 2,000 บาท