PPL 46/58 ดูงานที่หอบังคับการบิน ของ บ. วิทยุการบิน ที่หัวหิน เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 58

ทาง TGAT ได้พาผู้เข้าอบรมหลักสูตร PPL 46 มาดูงานที่หอบังคับการบิน ของ บ. วิทยุการบิน ที่หัวหิน เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 58