เปิดหลักสูตร Instrument Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 63/61)

เปิดเรียนวันที่ 9 ก.พ. 61 – 17 มี.ค. 61 (เรียนวันศุกร์-วันเสาร์-วันอาทิตย์)