เปิดหลักสูตร Private Pilot Ground Training Course (รุ่นที่ PPL 56/61)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 19 ก.ค. – 29 ก.ย. 61
(เรียนวันพฤหัส-ศุกร์)