เปิดหลักสูตร Private Pilot Ground Training Course (รุ่นที่ 57/62)

เปิดเรียนวันที่ 6 ส.ค. 62 – 16 ต.ค. 62 (เรียนวันอังคาร-วันพุธ)