เปิดหลักสูตร Private Pilot Ground Training Course (รุ่นที่ 58/63)

เปิดเรียนระหว่าง วันที่ 15 ต.ค. – 18 ธ.ค. 63