เปิดหลักสูตร Private Pilot Ground Training Course (สำหรับผู้ทำงานด้านการบิน) รุ่นที่ 54/60

ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 13 ต.ค. 60 (วันพฤหัส – วันศุกร์)