เปิดหลักสูตร Multi-Engine Ground Training Course (รุ่นที่ 33/62)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 24 เม.ย. – 8 พ.ค. 62