เปิดหลักสูตร Instrument Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 69/94)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 9 – 30 เม.ย. – 1 – 15 พ.ค. 64