เปิดหลักสูตร Instrument Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 67/63)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 24 ก.ค. ถึง 11 ก.ย. 2563 (วันศุกร์ – วันอาทิตย์)