เปิดหลักสูตร Instrument Rating Ground Training (รุ่นที่ 66/62)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 6 ก.ย. – 3 พ.ย. 62 (เรียนวันศุกร์-วันอาทิตย์)