เปิดหลักสูตร Instrument Rating Ground Training Course (รุ่นที่ 62/60)

ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 4 ต.ค. 60 (วันอังคาร – พุธ)