เปิดหลักสูตร Flight Instructor Ground Training Course (รุ่นที่ 10/61)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 9 พ.ย. – 24 ธ.ค. 61 (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)