เปิดหลักสูตร Flight Instructor Ground Training Course (รุ่นที่ 11/62)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 62 – 22 ก.พ. 63 (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)