เปิดหลักสูตร Flight Instructor Ground Training Course (รุ่นที่ 11/62)

เปิดเรียนระหว่างวันที่  9 – 23 ธ.ค. 62 (เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์)