เปิดหลักสูตร Flight Instructor Ground Training Course (รุ่นที่ 11/62)

เปิดเรียนระหว่างวันที่  13 ธ.ค. 62 – 2 มี.ค. 63  (เรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)