เปิดหลักสูตร Aviation Safety (รุ่นที่ 7/63)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 7 – 30 ส.ค. 63 (เรียนวันศุกร์-วันอาทิตย์)