เปิดหลักสูตร Aviation Safety (รุ่นที่ 7/63)

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 23 ส.ค. 63 (เรียนวันศุกร์-วันอาทิตย์)